Rätt till ersättning vid utlandsvård för extrem svettning

2018-10-29

 

Ett stort antal patienter har sökt sig till en klinik i Danmark och fått vård i form av botulinumtoxinbehandling för extrem svettning. EU-rätten kan ge en patient rätt att få sin kostnad för vård i annat EES-land betalad av sitt hemlandsting. Försäkringskassan har i vissa fall ansett att vårdkostnaderna inte ska ersättas eftersom vården i Sverige endast omfattar vissa kroppsdelar. Patienterna har överklagat Försäkringskassans beslut. Det finns nu mer än 2 700 mål i kammarrätten med samma frågeställning.

 

 

 

Kammarrätten har nu i de första domarna bedömt att Försäkringskassan inte kunnat visa att det funnits exakta förteckningar, t.ex. riktlinjer, som visar att vården av de aktuella kroppsdelarna inte gavs någonstans i Sverige. Patienterna har å sin sida visat med läkarjournaler och remisser att sådan vård och behandling faktiskt utförts i betydande omfattning även i Sverige.

 

 

 

Kammarrätten anser att patienterna har rätt att få sina kostnader ersatta eftersom utredningen visar att de kunnat få motsvarande behandling i Sverige. Patienternas faktiska kostnader, med avdrag för patientavgiften, ska ersättas eftersom det saknats uppgifter om hur mycket vården kostar i Sverige.

 

Bifogade filer: Dom i mål nr 7889-17 Dom i mål nr 7892-17 Senast ändrad: 2018-10-30