Rätt till ersättning för rättegångskostnader

2020-12-17

Högsta domstolen konstaterar att det i fall som detta bör göras skillnad mellan kostnader som är särskilda i förhållande till någon av motparterna och sådana som är gemensamma för båda. De i målet aktuella rättegångskostnaderna avsåg frågor som var gemensamma för talan mot båda motparterna. Kostnaderna var motiverade i förhållande till var och en av dem. Det förhållandet att bolaget förlorade målet mot den ena motparten påverkade då inte rätten att få ersättning för dessa kostnader från den andra.