Prövningstillstånd meddelat i mål om skolskjuts enligt skollagen

2022-10-11