Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-16

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).