Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-03-08

De frågor i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är1. om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom som innebär att ett avtal har fått bestå på grund av tvingade hänsyn till ett allmänintresse, av den anledningen att det i domslutet har angetts att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda (jfr HFD 2017 ref. 45),2. hur, vid prövningen av om direktupphandling under tröskelvärdena är tillåten, värdet av en upphandling ska beräknas när flera upphandlande myndigheter har genomfört en samordnad upphandling men separata avtal har ingåtts mellan varje myndighet och leverantören samt vad som ska beaktas vid bedömningen av om en anskaffning är absolut nödvändig, och3. vilken hänsyn som ska tas till förekomsten av alternativa lösningar vid prövningen av om ett avtal ska få bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse (Mål nr 6735--6806-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3295--3366-18).