Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-03-01

Fråga om hur prövningen av rätten till ersättning för kostnader som uppkommit till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göras efter införandet av det i lag reglerade nationella vårdvalet (jfr HFD 2017 ref. 63) (Mål nr 5928-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7892-17).