Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2020-09-23

Fråga om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamål (Mål nr 1342-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8417-18)