Prövningstillstånd meddelas inte i mål om skadestånd efter terroristattentatet på Drottninggatan

2019-05-23

I rättegången efter terroristattentatet på Drottninggatan år 2017 förpliktigades den tilltalade bl.a. att betala skadestånd till pappan till en flicka som dödades i attentatet. Det utdömda beloppet var lägre än vad pappan hade begärt.

Hovrätten har beviljat flickans pappa 100 000 kr i ersättning för psykiskt lidande. Flickans pappa har emellertid begärt skadestånd med 300 000 kr för kränkning och psykiskt lidande och har därför överklagat hovrättens dom.

Högsta domstolen har funnit att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är till ledning för rättstillämpningen att överklagandet prövas i Högsta domstolen (s.k. prejudikatdispens), men även, i undantagsfall, om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning.

Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning i Högsta domstolen samt att hovrättens dom står fast.??

Målnummer T 878-19

Senast ändrad: 2019-05-23