Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om mottagandedirektivet är tillämpligt när en person överklagat Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om ny prövning och migrationsdomstolen ännu inte prövat om inhibition ska beslutas enligt 12 kap. 19 a § tredje stycket utlänningslagen.Lagrum: 10 kap. 1 § och 12 kap. 19 a § utlänningslagen (2005:716)samt artiklarna 2, 3 och 8.3 i mottagandedirektivet (direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd).