Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-04-17

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen harmeddelat prövningstillstånd gäller barns möjlighet att beviljas uppehållstillstånd när deras vårdnadshavare har tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett av barnens syskon som har permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Sverige. Lagrum: 5 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716).