Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om det fanns förutsättningar för Migrationsverket att besluta om fortsatt förvar av en utlänning när Polismyndigheten dessförinnan beslutat att upphäva sitt avvisningsbeslut efter att den förvarstagne utlänningen sökt asyl. Lagrum: 10 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) Artikel 8.3 d i direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (mottagandedirektivet)