Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-02-17

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en utlänning som omfattas av ett omedelbart verkställbart avvisningsbeslut enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) kan hållas i s.k. sannolikhetsförvar. Lagrum: 10 kap. 1 § utlänningslagen.