Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-08-04

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolenmeddelat prövningstillstånd gäller om det finns förutsättningar förfortsatt förvar när den förvarstagne är dömd till utvisning pga. brottoch är förvarstagen sedan tre och ett halvt år. Lagrum: 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen (2005:716)