Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-04-25

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolenmeddelat prövningstillstånd är om det förhållandet att föräldrarnabeviljats flyktingstatusförklaring innebär att även barnet ska beviljasflyktingstatusförklaring. Lagrum: 4 kap. 1 och 3 §§ utlänningslagen (2005:716).