Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-02-08

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en EES-medborgare kan tas i förvar innan ett avlägsnandebeslut får verkställas enligt 12 kap. 15 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 10 kap. 1 § och 12 kap. 15 § tredje stycket utlänningslagen