Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-04-07

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det på grund av ett barns sjukdom och vårdbehov föreligger sådana särskilt ömmande omständigheter att barnet kan beviljas uppehållstillstånd här. Lagrum: 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) och 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.