Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om folkbokföring

2020-05-27

I målet har en tingsrätt beslutat att ett barn, som vistas lika mycket hos bägge sina vårdnadshavare, ska ha sitt stadigvarande boende hos sin pappa i stället för som tidigare hos sin mamma. Fråga uppkom därmed vilken betydelse domen från tingsrätten skulle få vid bedömningen av var barnet ska vara folkbokfört. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det saknas vägledande avgöranden från domstolen beträffande denna fråga. Eftersom det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt beviljade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i kammarrätten.