Prövningstillstånd i hovrätten när ny muntlig bevisning åberopas i ett brottmål

2020-12-21

Mannen åtalades i tingsrätten för ringa stöld och för våldsamt motstånd i samband med gripandet. Tingsrätten frikände honom från ringa stöld men dömde honom för våldsamt motstånd. I hovrätten åberopade han ett nytt vittne som han uppgav hade sett gripandet. Hovrätten gav inte prövningstillstånd. Frågan i Högsta domstolen var om prövningstillstånd skulle meddelas i hovrätten.

I avgörandet konstaterar Högsta domstolen att det är svårt att bedöma vilken inverkan muntlig bevisning kan få på utgången av ett mål utan att bevisningen tas upp. Ibland kan det finnas anledning att låta åklagaren yttra sig när den tilltalade åberopar ny bevisning. I många fall kommer det dock inte att vara möjligt att i förväg dra slutsatsen att den nya bevisningen inte kommer att påverka målets utgång. Högsta domstolen uttalar att i så fall ska prövningstillstånd meddelas.

Högsta domstolen meddelar därför tillstånd till prövning av mannens överklagande i hovrätten.