Prövningstillstånd ej meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-07-29

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva kammarrättens dom som innebär att Halmstad kommun inte har rätt att avslå en ansökan om hemtjänst vid vistelse i en semesterbostad i Falkenberg med motiveringen att sökanden tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom de hemtjänstinsatser som utförs i hennes bostad i Halmstad och att det för närvarande finns svårigheter att verkställa insatserna i Falkenberg. Detta innebär att kammarrättens dom gäller.