Prövningstillstånd delvis medelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2018-03-22

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i mål som rör allokering av dotterbolagsaktier till ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige. Målen rör eftertaxering åren 2009-2012 och Skatteverket har i sitt beslut åberopat en OECD-rapport från 2008. Den fråga som föranlett prövningstillståndet är om det föreligger förutsättningar för eftertaxering och påförande av skattetillägg samt, om så är fallet, om det är uppenbart oskäligt med eftertaxering respektive oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp.

Bifogade filer: Mål nr 4901--4904-17 Senast ändrad: 2018-03-22