Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-02-10

Fråga om i vilken utsträckning det är förenligt med undantaget från rätten till frihet för en underårig som är frihetsberövad för att undergå skyddsuppfostran i artikel 5.1 d i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att, med stöd av 1 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bereda och genomföra vård av den som fyllt 18 år och som bedömts ha ett socialt nedbrytande beteende. (Mål nr 1513-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 450-20).