Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om nekad utbetalning av stöd och avvisad talan i mål om återkrav av stöd

2020-07-01

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav kan prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckligt överklagandeförbud inte får överklagas. (Mål nr 1674-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3597-19).