Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2019-03-01

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Frågan om ett utskott i en kommun har överskridit sina befogenheter när det beslutat att godkänna ett avtal om reservation av kommunal mark för en förenings räkning (Mål nr 3425-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 310-18).