Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupongskatt

2019-05-15

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725--3727-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 630--632-14).