Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

2020-09-09

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del som avser ansökan om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en ansökan om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare uppehållstillståndet löpt ut. 2. Migrationsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i frågan om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Migrationsdomstolens avgörande i den delen står därför fast. Lagrum: 16 d §, 16 h § och 19 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt 5 kap. 18 § utlänningslagen.