Prövningen av billighetsskälet tilltalads dåliga hälsa

2021-09-10

En man åtalades för att ha innehaft och transporterat knappt 4,4 kg cannabis. Han dömdes i tingsrätten för narkotikabrott till fängelse i 1 år och 8 månader.

Efter tingsrättens dom drabbades mannen av lungcancer. Hovrätten ansåg att det inte hade framkommit att det fanns ett sådant samband mellan sjukdomen och verkställigheten av ett fängelsestraff att det fanns anledning att ta hänsyn till sjukdomen vid bestämmande av påföljd. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Mannen gav in ett kompletterande läkarintyg i Högsta domstolen. Enligt intyget är den typ av lungcancer som han lider av obotlig och leder till döden inom fem år för omkring 95 procent av de drabbade.

I 29 kap. 5 § brottsbalken räknas ett antal omständigheter upp som rätten ska ta hänsyn till vid straffmätningen, s.k. billighetsskäl. Ett av billighetsskälen är att den tilltalade till följd av dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Billighetsskälen ska också beaktas vid rättens val av påföljd.

Högsta domstolen går i avgörandet igenom hur billighetsskälet tilltalads dåliga hälsa inverkar på straffmätning och påföljdsval.

I det aktuella fallet motiverar mannens sjukdom enligt Högsta domstolen en strafflindring motsvarande 8 månaders fängelse. Högsta domstolen konstaterar att brottets straffmätningsvärde och art med styrka talar för fängelse och kommer fram till att den nu aktuella sjukdomen inte utgör ett tillräckligt starkt billighetsskäl för att trots det välja annan påföljd. Högsta domstolen ändrar hovrättens dom på så sätt att mannen döms till ett års fängelse.