Polisman som uteblev från vittnesförhör fick betala vite

2021-12-03

Det är inte ovanligt att en polisman kallas som vittne för att berätta om händelser som har inträffat i tjänsten. I regel kan polismannen då vittna på sin arbetstid. Bestämmelserna om vittnen, t.ex. skyldigheten att betala vite om man inte har ett giltigt skäl för att inte komma till rättegången (laga förfall), gäller dock fullt ut.

Polismannen ska i förväg anmäla till arbetsgivaren att han eller hon har kallats att vittna. Anmälningsskyldigheten skapar förutsättningar för arbetsgivaren att planera verksamheten på bästa möjliga sätt, vilket är särskilt viktigt när polismannen tjänstgör i operativ verksamhet.

Det kan emellertid inte uteslutas att det inträffar oförutsedda händelser av mycket allvarlig karaktär som arbetsgivaren bedömer att polismannen, t.ex. därför att han eller hon har en alldeles särskild kompetens, behöver delta i. Det måste då godtas att Polismyndigheten beordrar polismannen att prioritera andra tjänsteåligganden framför sin vittnesplikt. Laga förfall får anses föreligga om polismannen har anmält till arbetsgivaren att han eller hon är skyldig att vittna och arbetsgivaren trots detta beordrar henne eller honom att utföra polisiära uppgifter.

I det aktuella fallet hade polismannen åkt på ett tjänsteuppdrag i stället för att vittna. Det fanns ingen utredning som visade att han i förväg hade anmält till sin arbetsgivare att han skulle vittna. Inte heller fanns det några konkreta uppgifter som visade att arbetsgivaren uttryckligen hade beordrat honom att prioritera sina tjänsteåligganden framför vittnesplikten. Polismannen hade därför inte visat att han hade laga förfall och fick betala vitet.