Polis döms för tjänstefel

2023-03-08

Åtalet gäller en händelse som inträffade i samband med ett polisingripande i Stockholm i mars förra året.

Polismannen förnekade att han gjort sig skyldig till något brott. Han hade dock gått med på att han – i samband med ingripandet – råkat knäa pojken i magen, men tillbakavisat att det skett med uppsåt. Enligt polismannen hade han rätt att visitera den andre pojken efter vapen på det sätt som skedde.

Tingsrätten dömer polisen för tjänstefel bestående i att han förmått den sistnämnda pojken att dra ned sina byxor och kalsonger för att kontrollera om denne hade vapen på sig. Enligt tingsrätten fanns det inte fog för en sådan undersökning, en s.k. kroppsbesiktning. Till saken hör också att en sådan ska förrättas inomhus och i ett enskilt rum.

Tingsrätten frikänner polismannen från ansvar för misshandel. Den utredning som har lagts fram ger en bild av att det – då pojken fick polismannens knä i magen – var fråga om ett snabbt och tumultartat händelseförlopp och det är inte utrett vad som närmare bestämt hände. Enligt tingsrätten är det därför inte bevisat att polismannen hade uppsåt att knäa pojken och tillfoga honom smärta. Polismannen hade därigenom inte heller gjort sig skyldig till tjänstefel, vilket åklagaren hävdat i andra hand.

Påföljden har bestämts till böter, sammanlagt 28 000 kr. Polismyndigheten, som har det skadeståndsrättsliga ansvaret, ska betala 25 000 kr i skadestånd till pojken som utsattes för kroppsbesiktningen.

Rätten bestod av chefsrådmannen Niklas Wågnert och tre nämndemän. En nämndeman ville döma polismannen även för tjänstefel avseende knäet i magen.