Planer på järnvägsbygge gav inte rätt till ersättning för flyttkostnader

2021-10-29

När det finns planer på att bygga en järnväg har en fastighetsägare som skulle beröras av järnvägen viss rätt att begära att hans eller hennes fastighet löses in. Fastighetsägaren har vid sådan inlösen rätt till ersättning enligt expropriationsrättsliga regler. Det innebär att ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärde (med visst tillägg). Fastighetsägaren har också rätt till ersättning för annan skada, men endast under förutsättning att det finns ett adekvat orsakssamband mellan inlösen och skadan. Ersättning för annan skada behöver inte betalas om skadan skulle ha inträffat även om inlösen inte hade kommit till stånd.

I det aktuella fallet har utgångspunkten för Högsta domstolens prövning varit att makarna var tvungna att flytta från fastigheten på grund av den ena makens sjukdom. Kostnaderna för flyttning och för lagfart vid köp av ersättningsfastighet var därför inte en följd av att Trafikverket hade löst in fastigheten. Makarna ansågs därför inte ha rätt till ersättning för dessa kostnader.