Patent- och marknadsdomstolen har ansetts behörig att pröva en avtalstvist

2020-07-03

En fordonstillverkare stämde vid Patent- och marknadsdomstolen en samarbetspartner på ersättning för att denne för andra kunders räkning hade tillverkat en komponent som hade konstruerats av fordonstillverkaren. Fordonstillverkaren hade två olika grunder för sitt krav. I första hand påstods att avtal hade ingåtts om en rätt att mot ersättning tillverka komponenten för andras räkning, i andra hand att tillverkningen utgjorde patentintrång. Enligt de regler som i allmänhet gäller skulle den talan som grundades på att avtal hade träffats prövas av tingsrätten på svarandepartens hemort.

Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol som är behörig att pröva immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål. Emellertid har domstolen getts rätt att, om den anser att det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter, även pröva ett annat tvistemål mellan samma eller olika parter.

I detta fall motsatte sig svaranden att avtalstvisten skulle prövas av Patent- och marknadsdomstolen.

Högsta domstolen har i sitt avgörande fört ett resonemang kring olika faktorer som bör beaktas vid lämplighetsbedömningen. Högsta domstolen ansåg att det i detta fall var lämpligt att avtalstvisten och patenttvisten prövas av en och samma domstol, dvs. Patent- och marknadsdomstolen.