Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Winefinder vid vite att marknadsföra alkoholdrycker för försäljning och hemleverans till svenska konsumenter

2020-10-22

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Winefinder erbjuder konsumenter i Sverige alkoholdrycker i ett helhetserbjudande som innefattar beställning av alkoholdrycker på webbplatsen och hemleverans med en transportör som är anlitad av Winefinder. Verksamheten har även i övrigt en mycket nära anknytning till Sverige. Den del av verksamheten som äger rum i Danmark, genom Winefinder ApS, avser endast förvaring av alkoholdryckerna och distribution därifrån. Domstolen har mot den bakgrunden bedömt att Winefinders verksamhet utgör detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige. Enligt alkohollagen är det endast detaljhandelsmonopolet Systembolaget som får bedriva sådan detaljhandel i Sverige. Winefinders verksamhet står därför i strid med lagen. Eftersom Winefinders marknadsföring ger en konsument det felaktiga intrycket att verksamheten är förenlig med lag är marknadsföringen vilseledande och otillbörlig enligt alkohollagen och marknadsföringslagen.

Domstolen har även prövat tre specifika marknadsföringsåtgärder från Winefinder och funnit dem otillbörliga enligt alkohollagen och marknadsföringslagen.

Vidare har domstolen funnit att alkohollagen och marknadsföringsrätten inte strider mot EU-rätten.

Då marknadsföringen är otillbörlig ska den förbjudas. Vitesförbud har meddelats mot både Winefinder AB och Winefinder ApS eftersom det inte går att dra någon klar skiljelinje mellan vad respektive bolag ansvarar för i verksamheten. Vitet har bestämts till en miljon kronor.

- Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att Winefinder AB:s och det danska bolaget Winefinder ApS verksamhet innebär detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige. Winefinders tjänst innebär ett helhetserbjudande som innefattar både försäljning och hemleverans. Enligt alkohollagen är det endast Systembolaget, det svenska detaljhandelsmonopolet, som får bedriva sådan detaljhandel i Sverige. Winefinders verksamhet har därför bedömts stå i strid med alkohollagen och marknadsföringen av verksamheten är oförenlig med marknadsföringslagen varför den förbjuds. Domstolen har prövat om Winefinders verksamhet utgör otillåten detaljhandel med alkoholdrycker och inte i vilken utsträckning enskilda personer enligt det s.k. Rosengrenundantaget får importera alkohol genom en oberoende mellanhand, säger rådmannen Ylva Aversten i en kommentar.

Rätten är enig.