Patent- och marknadsdomstolen avslår skadeståndstalan

2020-06-08

Domstolen har tagit ställning till ett fyrtiotal dokument och viss annan information och kommit fram till att vissa av dem har innehållit företagshemlig information som har kommunicerats inom ramen för kontakter mellan parterna i målet. Därefter har domstolen prövat om den företagshemliga informationen har utnyttjats vid utvecklingen av Mobilt BankID. Svaret från domstolen är att det finns vissa likheter, men att svaranden har gjort sannolikt att likheterna är resultatet av dess eget arbete och att Mobilt BankID har utvecklats utan influenser från företagshemligheterna.

Domstolen har inte heller funnit sannolikt att den företagshemliga informationen utnyttjats i strid med sekretessavtal som parterna ingått.

Slutligen har domstolen prövat om upphovsrättsintrång skett genom att de aktuella dokumenten mejlats. Där har domstolen kommit fram till att det inte är styrkt att några exemplar har mejlats externt och att eventuellt internt mejlande av verken har varit tillåtet i och med att rättighetsinnehavaren under den aktuella tiden agerade för att få leverera till svaranden och hade överlämnat verken i det syftet.