Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning

2018-01-15

Konkurrensverket har väckt talan mot fyra bolag i Nasdaqkoncernen och begärt att de betalar en konkurrenskadeavgift på drygt 28,5 miljoner kr på grund av missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverket har gjort gällande att Nasdaq hösten 2010 hade en dominerande ställning på de europeiska marknaderna för tjänster gällande handel i transparenta orderböcker i svenska, danska respektive finska aktier. Enligt Konkurrensverket har Nasdaq missbrukat denna ställning genom att i oktober 2010 utöva hot och påtryckningar mot bolaget Verizon Sweden AB. Genom agerandet ska Nasdaq – enligt Konkurrensverket – ha förmått Verizon att neka Nasdaqs konkurrent Burgundy AB att placera sin s.k. matchningsdator i samma  datorhall som Nasdaq hade sin matchningsdator. Konkurrensverket menar att Burgundy därmed utsattes för en konkurrensnackdel genom att man gick miste om möjligheten att samlokalisera med faktiska och potentiella kunder som hade handelsutrustning i datorhallen.  Enligt Konkurrensverket skulle en placering i datorhallen ha inneburit att Burgundys kunder hade kunnat kommunicera med Burgundy från Nasdaqs samlokaliseringsområde i datorhallen, med användning av s.k. korskopplingar eller genom anslutning till en nätverksleverantör inom datorhallen. Nasdaq påstås genom sitt agerande ha utestängt Burgundy från de relevanta europeiska marknaderna.

Nasdaq har invänt mot Konkurrensverkets definition av de relevanta marknaderna. Oavsett definitionen av relevant marknad har Nasdaq hävdat att man inte har eller har haft en dominerande ställning. Nasdaq har vidare bestritt att man över huvud taget agerat på sätt som inneburit missbruk av dominerande ställning.

Patent- och marknadsdomstolen anser att Konkurrensverkets definition av de relevanta marknaderna i huvudsak kan godtas och kommer till slutsatsen att Nasdaq under hösten 2010 också hade en dominerande ställning på dessa marknader.

Däremot gör Patent- och marknadsdomstolen bedömningen att Konkurrensverket inte har påvisat att Nasdaq agerat på ett sätt som innebär missbruk av den dominerande ställningen. Nasdaq har visserligen agerat för att förhindra s.k. korskopplingar. Men enligt domstolen har Nasdaq agerat utifrån sina avtalsenliga rättigheter och inte utnyttjat de möjligheter som följde av den dominerande ställningen för att uppnå handelsfördelar som Nasdaq inte skulle ha uppnått även om det rått en normal och tillräckligt effektiv konkurrens. När det gäller alternativet att Burgundy – vid en placering av sin matchningsdator i datorhallen – i stället skulle ha använt av en nätverksleverantör anser domstolen att det inte framstår som ett tänkbart händelseförlopp.

Rätten som bestått av två juristdomare och två ekonomiska experter är enhällig

Domen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen senast måndagen den 5 februari 2018.

Senast ändrad: 2018-01-15