Passiv lagring av ett datorprogram sedan en licens upphört utgjorde inte upphovsrättsintrång

2018-09-25

En kommun fick enligt licensavtal med ett bolag använda ett it-system som bolaget hade upphovsrätt till. Efter uppsägning från bolagets sida upphörde avtalet att gälla. Sedan kommunen slutat använda it-systemet behöll kommunen under viss tid en brukskopia och en säkerhetskopia av programmet i ett back upsystem. Någon exemplarframställning genom användning skedde inte.

Frågan i Högsta domstolen var i första hand om det kan anses utgöra ett upphovsrättsintrång att i ett backup-system eller annars på en server förvara kopior av ett datorprogram utan att vidta andra åtgärder med kopiorna.

En upphovsman har viss ensamrätt till sitt verk, bl.a. en rätt att framställa exemplar av verket. Ett upphovsrättsintrång förutsätter att någon utan samtycke vidtar en åtgärd med verket som innefattas i den ensamrätt som upphovsmannen har. Ett rent passivt lagrande utan att något ytterligare exemplar framställs innefattar inte något sådant förfogande och utgör därmed inte ett upphovsrättsintrång.??????

Bifogade filer: T 1738-17 Senast ändrad: 2018-09-25