Överklagandet från den man som i media benämns som ”kulturprofilen” – Högsta domstolen skjuter på prövningen

2019-03-05

Högsta domstolen har nyligen meddelat partiellt prövningstillstånd i ett mål där den tilltalade efter avslutad huvudförhandling – men innan dom meddelats – åberopat ny bevisning. Hovrätten har i det fallet beslutat att den nya bevisningen kunde prövas vid en fortsatt huvudförhandling då det inte hade kommit fram någon omständighet som gjorde att domarna var jäviga. Högsta domstolens prövningstillstånd avser hovrättens beslut i fråga om jäv (se Högsta domstolens mål B 184-19). 

Även i målet med den man som i media benämns som ”kulturprofilen” har en liknande fråga om jäv väckts mot domarna i hovrätten. Högsta domstolen har nu beslutat att dispens¬pröv-ningen i det målet ska anstå till dess domstolen har avgjort det mål där prövningstillstånd har beviljats.

Bifogade filer: B 6156-18 Senast ändrad: 2019-03-05