Överklagande av djurförbud

2020-05-07

Senast den 31 mars 2020 skulle mannen göra sig av med de djur som omfattas av djurförbudet som började gälla den 15 april 2020. Mannen överklagade beslutet och yrkade att det ska upphävas, vilket Förvaltningsrätten i Jönköping avslår.

Länsstyrelsen har vid upprepade kontroller konstaterat brister i djurhållningen. Bristerna har bland annat bestått i att djuren varit sjuka, skadade, misskötta och inte fått nödvändig vård. Några djur har även behövt avlivas. Djuren har saknat tillräckligt med vatten och foder samt vistats i för små och smutsiga utrymmen där skaderisker upptäckts.

Mannen har inte skött kontakten med veterinären som varit anknuten till verksamheten. Han har inte följt dennes rekommendationer eller informerat om djuren. Ovanstående omständigheter visar att han allvarligt försummat tillsynen och vården av djuren.

Senast i april 2020 har länsstyrelsen besökt anläggningen och konstaterat att det fortfarande föreligger brister i djurhållningen och att mannen inte följt föreläggandet om att göra sig av med djuren. Förvaltningsrätten anser därför att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut ur djurskyddssynpunkt.

Ett djurförbud ska emellertid inte beslutas om det inte är sannolikt att den omständighet som leder till djurförbud kommer att upprepas. Av utredningen i målet framgår att parten sedan 2011 visat upprepade brister i sin djurhållning och frekvent inte följt de rekommendationer och förelägganden han fått. Det saknas därmed inte sannolikhet att uppvisade brister skulle upprepas över tid om parten tillåts att ha hand om djur, bortsett från katt- och hunddjur. Därför ska överklagandet avslås.