Överklagad konkurs hävdes inte trots ytterligare tillgångar av betydande värde

2019-03-13

?Vid en prövning av om en skuldsatt person är på obestånd kan domstolen ha att pröva en rad olika frågor av rättslig och ekonomisk natur. Högsta domstolen har i beslutet tagit ställning bland annat till om värdet av egendom i utlandet kunde beaktas och till värderingen av aktier i ett onoterat bolag. Vidare prövade Högsta domstolen betydelsen av att en del av gäldenärens tillgångar var utmätta både för konkursfordran och för en fordran som är föremål för en tvist i hovrätten.

Bifogade filer: Ö 141-19 Senast ändrad: 2019-03-13