Österåkers detaljplan för Åkers Rune upphävs inte

2023-07-11

Österåkers kommun har beslutat om en detaljplan för ett område med ett antal fastigheter i Åkers Runö. Syftet med den nya detaljplanen, som ersätter en detaljplan från 1987, är att möjliggöra lokaler för handel, kontor och andra verksamheter.

Högsta domstolen har nu avslagit ett överklagande av detaljplanen från en av de berörda fastighetsägarna, som har en villa i området.

I domen behandlar Högsta domstolen den proportionalitetsbedömning som ska göras i förhållande till enskilda intressen när en detaljplan bestäms och vilken ram som gäller för domstolens prövning. Också frågan om betydelsen av en byggrätt enligt en äldre plan tas upp.

Högsta domstolen gör den sammantagna bedömningen att de negativa följderna för fastighetsägaren inte går över gränsen för vad som kan anses godtagbart, sett i förhållande till intresset av att skapa möjlighet till en ändrad användning av området i dess helhet. Enligt domstolen får det, vid den prövning som domstolen ska göra, anses föreligga en rimlig balans mellan nyttan av planen och dess konsekvenser för fastighetsägaren.