Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

2022-04-08

Skolnämnden i Solna stad beslutade i december 2020 att genomföra stadieförändringar på två av kommunens skolor. Utbildningsnämnden i Danderyds kommun beslutade i februari 2021 att samla grundsärskoleverksamheten i två skolenheter.

Förvaltningsrätten upphävde i två domar de överklagade besluten med motiveringen att kommunen inte hade fastställt vad som var barnens bästa innan besluten fattades. Förvaltningsrätten ansåg därför att besluten stred mot lag och att de skulle upphävas. Kammarrätten har nu upphävt förvaltningsrättens domar och fastställt kommunernas beslut om omorganisation av skolverksamheten.

– Kammarrätten har kommit fram till att barnkonventionen inte ställer krav på en formell process för att fastställa barnets bästa innan ett beslut som berör barn fattas. Kammarrätten har vidare ansett att kommunens beslutsprocess har varit tillräcklig för att ledamöterna har kunnat ta hänsyn till vad som är barnens bästa inför besluten. Processerna har därför varit tillräckliga för att uppfylla barnkonventionens krav, säger rättens ordförande Anita Linder.

Kammarrätten bifaller därför kommunernas överklaganden.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.