Omarrondering Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

2021-05-25

Målet som berör drygt 1 200 markägare avser en omarrondering av skogs- och åkermark i Borlänge och Falu kommun. Lantmäteriet beslutade om omarrondering den 14 oktober 2020 och efter överklagande av ett antal sakägare avslog mark- och miljödomstolen i dom den 23 mars 2021 de flesta överklagandena med några mindre undantag. Ett antal av markägarna har nu överklagat mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp målet till prövning krävs prövningstillstånd. Föredragning i frågan om prövningstillstånd är planerad att inledas den 27 maj 2021 med eventuell fortsättning under följande veckor.

Information om beslutet i fråga om prövningstillstånd kommer, när det har expedierats, publiceras på Mark- och miljööverdomstolens hemsida.

I det fall Mark- och miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd är det ett beslut som inte går att överklaga. Följden är då att mark- och miljödomstolens avgörande står fast.

I det fall Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd kommer information om den fortsatta handläggningen publiceras efter expediering av beslutet om prövningstillstånd.