Olovlig körning med en A-traktor som ändrats

2023-06-08

En 16-åring som körde ett fordon vilket var godkänt som en A-traktor stoppades av polis. Föraren hade körkort som gav behörighet att köra A-traktor (AM-körkort). Fordonet underkändes eftersom den skiva som fanns för att spärra bagageutrymmet inte var fast monterad. Föraren åtalades och åklagaren yrkade att hon skulle fällas till ansvar för olovlig körning. Åklagaren gjorde gällande att A-traktorn var förändrad till en personbil på grund av den bristfälliga spärren av bagageutrymmet och att föraren inte hade rätt att köra en personbil. Föraren berättade att hon själv hade skruvat loss skivan för att kunna lasta in och köra några föremål och att hon inte visste att skivan inte fick skruvas loss.

Enligt Högsta domstolen är det motiverat från trafiksäkerhetssynpunkt att grundläggande krav för att ett fordon ska bedömas som en A-traktor tillämpas strikt. Sådana grundläggande krav är framför allt att fordonet ska vara ombyggt så att hastigheten uppgår till högst 30 kilometer per timme och så att det är uppenbart att fordonet inte längre är avsett vare sig för person- eller för godsbefordran. Om en ombyggd personbil brister i något av dessa avseenden är fordonet åter att kategorisera som den personbil den var före ombyggnaden med det krav på körkortsbehörighet B som då gäller. Har föraren endast körkortsbehörighet AM kan alltså ansvar för olovlig körning enligt trafikbrottslagen komma i fråga.

I det aktuella fallet framgick att den skiva som fanns för att spärra bagageutrymmet var lös och enkelt kunde fällas undan. Utredningen visade att det medförde att ett stort bagageutrymme blev tillgängligt. Det innebar att det var tydligt att fordonet inte uppfyllde ett av de grundläggande villkoren för A-traktorer, dvs. kravet att fordonet ska vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för godsbefordran. Bristen innebar att fordonet åter var att bedöma som en personbil för vilken det krävs körkortsbehörighet B att köra. Föraren var alltså inte behörig att köra fordonet. Eftersom föraren också bedömdes ha uppsåt dömdes hon för olovlig körning till dagsböter.