Nytt prejudikat om rättegångskostnader

2023-02-16

En privatperson, som enligt reglerna i 18 kap. rättegångsbalken haft rätt att få sina rättegångskostnader ersatta, har med hänvisning till 18 kap. 8 § ansetts ha rätt att få ersättning för eget arbete som föranletts av rättegången.

Högsta domstolen framhåller att det – i avsaknad av andra hållpunkter – får göras en försiktig bedömning av vad som utgör skälig ersättning för arbetet. I det aktuella ärendet, som avsåg en ansökan om att egendom vid bodelning skulle ställas under särskild förvaltning med stöd av 9 kap. 8 § äktenskapsbalken, bestämdes ersättningen för det egna arbetet till 15 000 kr (av yrkade 46 000 kr).