Nya yrkanden om vårdnad eller boende får inte framställas efter överklagandetidens utgång när målet gäller umgänge med barn

2019-03-19

?Frågan i Högsta domstolen var om motparten i ett mål om umgänge ska tillåtas att efter överklagandetidens utgång framställa yrkanden om vårdnad eller boende. Högsta domstolen fann att praktiska skäl, liksom kravet på förutsebarhet i processen, talade mot att ett sådant yrkande ska tillåtas. I speciella undantagsfall kan det dock vara motiverat att tillåta ett sådant yrkande för att undvika en situation som är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Högsta domstolen anger att parten bör få framställa ett sådant yrkande om domstolen eller socialnämnden kan aktualisera vårdnadsfrågan i målet, t.ex. när vårdnadshavaren gör sig skyldig till missbruk eller försummelser.

I det aktuella fallet fanns inte några sådana omständigheter som motiverade ett undantag från huvudregeln och yrkandena om vårdnad och boende tilläts inte. Högsta domstolen avslog pappans överklagande.

Bifogade filer: Ö 2468-18 Senast ändrad: 2019-03-19