Ny tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

2019-06-19

Landstingets ansökan om miljötillstånd

Bakgrunden till ansökan är att landstinget vill förlänga tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka och till söderort med sammanlagt sex nya stationer - Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka och en ny station i Slakthusområdet. Station Gullmarsplan kommer att få en ny plattform. Tunnelbanan ska löpa under mark hela den nya sträckan.

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver landstinget leda bort det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att avsänkningen orsakar skador i omgivningen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvatten och infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen.

Hänsynsregler i miljöbalken

Försiktighetsprincipen säger att den som vill bedriva en verksamhet (exempelvis leda bort grundvatten för byggande av tunnelbana) ska "utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt" som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada.

Det är den som söker tillstånd som ska visa att man kan leva upp till miljöbalkens krav på hänsyn.

Miljötillstånd med skärpta villkor

Den nya tunnelbanan byggs genom Stockholms mest centrala delar. Längs hela sträckan finns bebyggda fastigheter och anläggningar som sammantaget representerar synnerligen betydande ekonomiska värden och bitvis omistliga kulturvärden. Det finns inte utrymme för några misstag från landstingets sida när tunnelbanan byggs. En central fråga i tillståndet är därför hur byggandet av den nya tunnelbanan ska kunna ske utan att det blir skador på byggnader, ledningar och vägar.

Landstinget avser att infiltrera vatten från markytan för att motverka skador på grund av grundvattenbortledning. Syftet med infiltrationen är att minimera risken för skada på känsliga byggnader, ledningar och vägar. För att säkerställa att landstinget kan leva upp till ambitionsnivån, har mark- och miljödomstolen beslutat om stränga villkor för bortledning av inläckande grundvatten och skärpta villkor för kontroll av den planerade grundvattenbortledningen.

Tillståndet innehåller även andra villkor, exempelvis villkor som begränsar omfattningen av störningar i form av buller och vibrationer på grund av anläggningsarbetena. Mark- och miljödomstolen har även beslutat att landstinget ska utföra kompensationsåtgärder för förlust av naturvärden och ekologiska funktioner vid Sundstabaken. (För en fullständig beskrivning av villkoren för tillståndet hänvisas till mark- och miljödomstolens dom.)

Mark- och miljödomstolens målnummer är M 1431-17.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen.

 

 

Senast ändrad: 2019-06-19