Ny frist medgavs inte för att överklaga ett avgörande som inte hade tagits emot under överklagandetiden

2020-03-11

Klagandens ombud gjorde gällande att han inte fått del av hovrättens avgörande som hade expedierats till honom med e-post. Knappt elva veckor efter överklagandetidens utgång ansökte han om en ny frist för att överklaga avgörandet.

Klagandens motparter pekade på förhållanden som de ansåg visade att klaganden hade fått vetskap om avgörandet långt innan ansökan gavs in. Eftersom klaganden inte gjort sannolikt att ansökan getts in inom treveckorsfristen har den avvisats.