Ny chans till prövning av utplånad samfällighet

2022-12-27

Enligt 8 § andra stycket ärendelagen får en domstol som upptäcker att den är obehörig att handlägga ett ärende överlämna den skrivelse genom vilken ärendet inletts till en behörig domstol. Den part som gett in ärendet får då som inlämningsdag tillgodoräkna sig den dag som skrivelsen gavs in till den obehöriga domstolen. En förutsättning är att överlämnande sker i samband med att ärendet inleds. Bestämmelsen är analogt tillämplig när det gäller särskilda rättsmedel, t.ex. klagan över domvilla. Möjligheten att tillgodoräkna sig en tidigare inlämningsdag kan ha stor betydelse i sådana ärenden eftersom det finns tidsfrister för när en ansökan kan göras.

Genom ett fastighetsbildningsbeslut 2006 utplånades en samfällighet. Marken tillfördes två olika fastigheter. Ägarna till två andra fastigheter med del i samfälligheten hördes inte i ärendet. Först 2021 upptäckte dessa vad som hade hänt. Ägarna till den ena fastigheten begärde rättelse hos Lantmäteriet. Lantmäteriet konstaterade att det inte fanns förutsättningar för rättelse. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avgjorde sitt mål omkring sex månader senare och avslog då överklagandena samt överlämnade bl.a. överklagandeskrifterna till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av särskilda rättsmedel.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att ett överlämnande inte hade varit möjligt eftersom det inte hade skett i samband med att ärendet inleddes. Klagandena fick inte tillgodoräkna sig inlämningsdatumet till mark- och miljödomstolen. Klagan över domvilla hade därför gjorts för sent och avvisades.

Högsta domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att ett överlämnande ska ske inom viss tid och slår fast att bestämmelsen är tillämplig om den obehöriga domstolen inte har börjat handlägga ärendet. Eftersom mark- och miljödomstolen inte hade vidtagit några andra åtgärder gällande klagan över domvilla än att tillfråga klagandena om deras inställning till ett eventuellt överlämnande fanns det förutsättningar för överlämnande. När klagandena får tillgodoräkna sig dagen för inlämnande till mark- och miljödomstolen innebär det att deras klagan över domvilla har gjorts i tid. Högsta domstolen undanröjer därför Mark- och miljööverdomstolens beslut och visar ärendet åter dit för fortsatt behandling. Det blir nu en uppgift för Mark- och miljööverdomstolen att pröva klagan över domvilla i sak.