Northvolt Ett AB får miljötillstånd till utökad produktion, återvinning av batterier och bortledning av ytvatten m.m. i Skellefteå

2021-01-18

Bolaget har för avsikt att utöka sin verksamhet och har därför ansökt hos domstolen om ett mer omfattande tillstånd än tidigare. Bolaget har samtidigt ansökt om tillstånd till återvinning av litiumjonbatterier eller annat liknande avfall, tillverka syrgas, kvävgas och att bortleda ytvatten från Skellefte älv. Samtliga motparter och remissinstanser har ställt sig positiva till ansökan och domstolen har godtagit bolagets yrkanden.

Tillståndet är förenat med i huvudsak samma villkor som gäller för verksamheten i dag. För att domstolen ska kunna bestämma vilka slutliga villkor som ska gälla för bland annat utsläpp till vatten och luft från verksamheten måste ytterligare utredningar genomföras och redovisas till domstolen efter tre års tid.

Den ansökta miljöfarliga verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft och tillståndet för den miljöfarliga verksamheten får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Arbetstiden för vattenverksamheten har bestämts till sex år räknat från domen har vunnit laga kraft. Det nya tillståndet är tänkt att ersätta det gamla tillståndet som då upphör att gälla.