Norsk legitimation som läkare respektive tandläkare erkänns inte i Sverige med hänvisning till unionsrättens företräde

2018-11-12

 

Personerna har genomgått sina utbildningar i Polen och har därefter beviljats legitimation som läkare respektive tandläkare i Norge. Enligt bestämmelser i patientsäkerhetsförordningen ska Sverige automatiskt erkänna en norsk legitimation.

 

 

 

Personerna har inte har visat att de yrkeskvalifikationer de fått i Polen motsvarar vad som krävs för att beviljas legitimationer som läkare respektive tandläkare i andra länder med stöd av yrkeskvalifikationsdirektivet.

 

 

 

Enligt direktivet är medlemsstaterna skyldiga att kräva att den som vill arbeta som läkare eller tandläkare har de bevis på formella kvalifikationer som direktivet anger. Eftersom nationella bestämmelser som strider mot unionsrätten inte får tillämpas kan personerna inte beviljas svensk läkar- respektive tandläkarlegitimation med hänvisning till patientsäkerhetsförordningen.

 

Bifogade filer: Dom i mål nr 1640-18 Dom i mål nr 3451-18 Senast ändrad: 2018-11-12