Nej till solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak

2021-02-22

Länsstyrelsen i Värmlands län har tidigare beviljat Säffle pastorat tillstånd till solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak. Sedan Riksantikvarieämbetet överklagat beslutet har förvaltningsrätten nu upphävt tillståndet.

– Förvaltningsrätten har bedömt att kyrkobyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och att den planerade installationen av solceller kommer att medföra att detta värde minskas, säger Carina Ludvigsson, rådman.

En kyrkobyggnad får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd enligt kulturmiljölagen. Förvaltningsrätten har vid sin bedömning kommit fram till att pastoratets intresse av att få genomföra den aktuella åtgärden inte uppväger det allmänna intresset av att bevara kyrko­byggnadens kulturhistoriska värde. Det av länsstyrelsen beviljade tillståndet är därmed inte förenligt med kulturmiljölagen och ska därför upphävas.