När kan man få en god man?

2022-07-01

En god man förordnas av domstol. Regler om god man finns i 11 kapitlet föräldrabalken. Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska kunna få en god man om hjälpbehovet beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och hjälpbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan till exempel ske genom fullmakt, som kan den enskilde en högre grad av kontroll. För att det ska kunna bli aktuellt med en god man krävs att det är utrett att behovet beror på en nedsatt mental eller kognitiv förmåga att förstå och ta nödvändiga initiativ. Det är inte praktiska svårigheterna som står i förgrunden. Högsta domstolen klargör bland annat att språk- och lässvårigheter inte i sig kan ligga till grund för ett godmanskap. Sådana behov får mötas på annat sätt genom privata eller samhälleliga insatser.